• Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Vitajte na stránke o.z. Agora

Program

E-mail Tlačiť PDF

I. Ciele občianskeho združenia Agora

Krátkodobým cieľom Agory je nájdenie prirodzených aktivistov a utvorenie štruktúry pre obhajobu a šírenie myšlienok priamej demokracie v praxi, tak potrebnej pred možným referendom o vstupe do EÚ, získanie podpory pre väčšinový jedno mandátový volebný systém, nájdenie spôsobu pre posilnenie dôvery voči zastupiteľstvám na regionálnej i celoštátnej úrovni. Oboznámenie verejnosti s možnosťami priamej demokracie na Slovensku a o výhodách a nevýhodách volebných systémov. Pripravenie informatívnych materiálov pre širokú verejnosť ako aj vzdelávacie pomôcky pre aktivistov a účastníkov pripravovaných workshopov a stretnutí s občanmi.

 

Stanovy

E-mail Tlačiť PDF
S T A N O V Y
Článok I.
Základné ustanovenia
1. Názov občianskeho združenia je Agora – občianske združenie na podporu priamej demokracia (ďalej len združenie).
2. Sídlom združenia je Bratislava, Toplianska 20, PSČ 821 07.
 

Zmena štatutárov združenia

E-mail Tlačiť PDF
Agora – občianske združenie na podporu priamej demokracie,
registrované na MV SR pod číslom VVS/1-900/90-17098,
sídlo Toplianska 20, 821 07 Bratislava.
 
Oznamujeme vám, že podľa stanov nášho združenia valné zhromaždenie dňa 24. 2. 2014 zvolilo nové predsedníctvo v tomto zložení:
 
1.  František Pálka, predseda,  510729/242,  900 52 Kuchyňa 336
2.  Bohumil Olach, člen predsedníctva, 451221/711,  Toplianska 20, 821 07 Bratislava 
3.  Denisa Ilková, člen predsedníctva, 725915/6388, 900 52 Kuchyňa 551
 

Priama demokracia v kontexte sociálnej politiky štátu

E-mail Tlačiť PDF

 Výkon verejnej moci ako sociálnej politiky štátu a sociálna práca sú v nepriamom

závislom vzťahu. Čím je kvalitnejšia sociálna politika štátu, tým by sa mala prirodzene
zvyšovať kvalita života väčšinovej spoločnosti a znižovať potreba sociálnej práce.
Znižovanie kvality života a zvyšovanie potreby sociálnej práce od roku 1990 v procese
transformácie, globalizácie a demokratizácie slovenskej spoločnosti je dôkazom zlej
sociálnej politiky štátu. Táto práca v rámci teoreticko-vedného odboru sociálnej práce
popisuje príčiny tohto patologického spoločenského vývoja a v rámci preventívnej
sociálnej práce navrhuje alternatívne systémové opatrenia, ktoré by dokázali tento
nepriaznivý vývoj zastaviť a zvrátiť. Súčasnú krízu rieši ako predmet sociálnej práce, ktorý
je determinovaný najmä kvalitou výkonu spoločenského manažmentu a kvalitou
dosiahnutej demokracie. V závere ako jednu z možností navrhuje väčšiu angažovanosť
profesionálnych sociálnych pracovníkov vo verejnom živote pri zastupovaní svojich
klientov.
 
 
 

Agora - pozvánka na pravidelné verejné diskusie

E-mail Tlačiť PDF

 

AGORA - Občianske združenie na podporu priamej demokracie
Sputniková 37, 821 01 Bratislava, agora@priamademokracia.sk, www.priamademokracia.sk, 0905 943 731

  Pozvánka

    V rámci projektu Model Európa pozývame Vás na pravidelné verejné diskusie na tému:
„Prehlbovanie občianskej demokracie v Európskej únii“.

        Stretnutia sa konajú každý párny štvrtok od 16,00 do 18,00 hod. v študovni Informačnej  kancelárie Rady Európy, Klariská 5, Bratislava. 

Program stretnutia dňa  11.3. 2010:

Aká  by mohla byť lepšia spoločnosť?
Petícia za spravodlivé referendum.

Tešíme sa na Vašu účasť a na konštruktívne diskusné príspevky. Vstup voľný aj pre Vašich známych a pozvaných.    

                                                                           František Pálka 
                                                                           podpredseda o.z. AGORA

 

Samosprávna demokracia

E-mail Tlačiť PDF

Sedem dôvodov, prečo stratiť ilúzie o snahe elity decentralizovať moc alebo nie je čas donekonečna len vymieňať manažment, je načase zmeniť aj spôsob konštituovania manažmentu!

 

Samosprávna demokracia a priama voľba všetkých verejných zástupcov

E-mail Tlačiť PDF

Samosprávna demokracia je charakteristická svojím líniovým (priamym, zoštíhleným)
manažmentom. Na každom organizačnom stupni verejnej moci (miestna a regionálna
samospráva, štát, EÚ) pôsobia 3 nezávislé orgány (zastupiteľský,
výkonný, kontrolný), ktoré sú konštituované priamou voľbou vo vlastných volebných obvodoch.

 


Stránka 1 z 2

English French German Polish Russian Spanish Slovak Hungarian

Anketa

Čo sa Vám na priamej demokracii páči najviac?
 

Posledné komentáre