• Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma

Stanovy

E-mail Tlačiť PDF
S T A N O V Y
Článok I.
Základné ustanovenia
1. Názov občianskeho združenia je Agora – občianske združenie na podporu priamej demokracia (ďalej len združenie).
2. Sídlom združenia je Bratislava, Toplianska 20, PSČ 821 07.
 
Článok II.
Cieľ a činnosť
1. Cieľom združenia je za pomoci širokej občianskej verejnosti trvalo presadzovať transformáciu verejnej správy na občiansku územnú samosprávu a podporovať uplatňovanie priamej demokracie a osobnej zodpovednosti pri budovaní občianskej spoločnosti postavenej na princípoch základných ľudských práv a sociálnej spravodlivosti. Tento základný cieľ má názov „Priama zastupiteľská demokracia“ a skratku „PZD“.
2. Pri napĺňaní cieľa združenia sa združenie usiluje získať podporu najmä pre:
a) zníženie počtu poslancov v NR SR na 129 a konštituovanie II. komory parlamentu aj z občianskych kandidátov z jednotlivých okresov ako administratívnych celkov, v podobe;
I. komora s 50 členmi, volenými z kandidátov politických strán s využitím proporčného volebného systému,  
II. komora so 79 členmi, vytvorená zo straníckych a z občianskych kandidátov, priamou voľbou poslancov v jednomandátových volebných obvodoch (súčasných okresoch), s využitím väčšinového volebného systému,  
b) priamu voľbu straníckych a občianskych kandidátov v jednomandátových poslaneckých obvodov aj do zastupiteľstiev miestnej a regionálnej samosprávy a taktiež i do Európskeho parlamentu, a ich odvolateľnosť,
c) zefektívňovanie celej verejnej správy a znižovanie jej režijných nákladov,     
d) zavedenie systému verejnej moci: na princípoch zastupiteľskej demokracie (prijímanie rozhodnutí väčšinou a oddelenie legislatívnej, výkonnej, súdnej moci) a základných ľudských práv.
3. Združenie spolupracuje so všetkými občanmi, ktorí v každodennom živote preberajú osobnú zodpovednosť za seba a alikvotne za spoločnosť, na právnom, občianskom a nadstraníckom princípe.
4. Združenie dodržiava stratégiu optimizmu, pozitivizmu, orientuje sa najmä na riešenie ľudských, občianskych a sociálnych problémov, bez vťahovania sa do náboženských, národnostných a ideologických súbojov.
5. Združenie vyvoláva a udržiava verejnú diskusiu a polemiku o svojich cieľoch.
6. Združenie podporuje šírenie osvety a poznania potreby priamej demokracie, občianskej spoločnosti, samosprávy a otvoreného vládnutia.
7. Združenie získava občiansku podporu pre zmenu potrebnej legislatívy.
8. Vykonáva občianske a sociálne poradenstvo, publikačnú, vzdelávaciu, školiacu a edukačnú činnosť za účelom napĺňania občianskych a sociálnych cieľov.
 
Článok III.
Členstvo
1. Členom združenia môžu byť fyzické osoby staršie ako 18 rokov a právnické osoby, ktoré chcú pomáhať plniť ciele združenia a súhlasia s jeho stanovami.
2. Členstvo v združení vzniká aktívnou prácou občana v prospech združenia v mieste bydliska a formálnym prejavením záujmu o členstvo písomnou prihláškou.
3. Člen združenia platí jednorázové zápisné pri vstupe a ročné členské príspevky na činnosť združenia, vo výške podľa uznesenia valného zhromaždenia.
4. Dokladom o členstve je písomné potvrdenie.
5. Členstvo zaniká:
a) vystúpením, dňom doručenia písomného oznámenia na adresu združenia, alebo do rúk niektorého člena predsedníctva,
b) úmrtím člena, resp. zánikom právnickej osoby,
c) zánikom združenia,
d) dlhodobým nepodieľaním sa na plnení cieľov a činnosti združenia.
 
Článok IV.
Práva a povinnosti členov
1. Člen má právo najmä:
a) podieľať sa na činnosti združenia aktivitou, hlavne v mieste bydliska,
b) voliť a byť volený do orgánov združenia,
c) obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať ich o stanovisko,
d) byť informovaný o činnosti združenia a o rozhodnutiach orgánov združenia.
2. Člen je povinný najmä:
a) dodržiavať stanovy združenia,
b) pomáhať plniť ciele združenia a aktívne sa podieľať na ich aplikácii. najmä v mieste jeho bydliska,
c) podľa svojho svedomia a v rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia.
 
Článok V.
Orgány združenia
Orgánmi združenia sú:
1. valné zhromaždenie,
2. predsedníctvo,
3. predseda,
4. revízna komisia.
 
Článok VI.
Valné zhromaždenie
1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a je utvorené zo všetkých členov združenia.
2. Valné zhromaždenie koná tieto činnosti:
a) schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky,
b) volí a odvoláva predsedu združenia,
c) volí a odvoláva členov predsedníctva,
d) volí a odvoláva členov revíznej komisie,
e) schvaľuje plán činnosti a výročnú správu,
f) schvaľuje rozpočet, správu o hospodárení a členské príspevky.
3. Valné zhromaždenie sa koná najmenej jedenkrát do roka alebo podľa potreby a zvoláva ho Predsedníctvo, aj vtedy, ak o to požiada najmenej 10 % členov združenia. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov, rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.
 
Článok VII.
Predsedníctvo
1. Predsedníctvo je výkonným orgánom združenia, ktorý je za svoju činnosť zodpovedný valnému zhromaždeniu. Riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia.  
2. Predsedníctvo má najmenej troch členov, ktorých funkčné obdobie je jeden rok. Predsedníctvo sa schádza minimálne  jedenkrát za štvrťrok, jeho rokovanie zvoláva a riadi predseda. Predsedníctvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov, rozhoduje nadpolovičnou väčšinou, v prípade rovnosti platí hlas predsedu.
3. Predsedníctvo najmä:
a) riadi a zabezpečuje činnosť združenia,
b) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania valného zhromaždenia,
c) vypracúva plán činnosti a rozpočtu, správu o činnosti i správu o hospodárení združenia,
d) rozhoduje o začatí a ukončení členstva v združení,
e) rozhoduje o zrušení združenia, ak sa valné zhromaždenie nezíde do troch mesiacov, aby rozhodlo o zrušení združenia,
f) ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie združenia.
 
Článok VIII.
Štatutárny orgán
1. Štatutárnym orgánom združenia je predseda, prípadne ním určený člen predsedníctva, ktorý zastupuje združenie navonok.
2. Predseda zvoláva a riadi zasadnutie predsedníctva a v prípade jeho neprítomnosti ním poverený člen predsedníctva.
 
Článok IX.
Revízna komisia
1. Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia, ktorý sa za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu.
2. Členstvo v revíznej komisii je nezlučiteľné s členstvom v predsedníctve.
3. Revízna komisia má najmenej troch členov, ktorí spomedzi seba volia predsedu. Schádza sa najmenej dva krát ročne, jej rokovanie zvoláva a riadi predseda, uznášaniaschopná je ak je prítomná nadpolovičná väčšina, rozhodnutia sú prijímané nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.
4. Revízna komisia:
a) kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje predsedníctvo na nedostatky a navrhuje mu riešenia na ich odstránenie,
b) kontroluje dodržiavanie stanov a uznesení valného zhromaždenia,
c) vypracováva a predkladá valnému zhromaždeniu správu o svojej činnosti.
 
Článok X.
Hospodárenie združenia
1. Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom.
2. Zdrojmi majetku sú:
a) členské príspevky a zápisné (ak sa vyberajú),
b) dary, dotácie a granty od fyzických či právnických osôb z tuzemska i zo zahraničia,
c) výnosy z majetku,
d) príjmy z činnosti pri naplňovaní cieľov združenia.
3. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu, zodpovedá zaň predsedníctvo.
 
Článok XI.
Zánik združenia
1. Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením, alebo zlúčením s iným združením.
2. Ak zaniká združenie rozpustením, predsedníctvo ustanoví likvidátora.
3. Pri likvidácii združenia sa najprv uhradia všetky záväzky združenia. Zostávajúci majetok sa v prípade likvidácie môže použiť výlučne na všeobecne prospešné a charitatívne účely.
 
Článok XII.
Prechodné a záverečné ustanovenia
1. Do prvého stretnutia valného zhromaždenia, koná menom združenia prípravný výbor.
2. Stanovy združenia nadobúdajú účinnosť dňom schválenia valným zhromaždením.
3. Združenie vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.
 
V Bratislave dňa    februára 2014
 

Add your comment

Your name:
Názov:
Comment:

English French German Polish Russian Spanish Slovak Hungarian

Anketa

Čo sa Vám na priamej demokracii páči najviac?
 

Posledné komentáre