• Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma

Samosprávna demokracia a priama voľba všetkých verejných zástupcov

E-mail Tlačiť PDF

Samosprávna demokracia je charakteristická svojím líniovým (priamym, zoštíhleným)
manažmentom. Na každom organizačnom stupni verejnej moci (miestna a regionálna
samospráva, štát, EÚ) pôsobia 3 nezávislé orgány (zastupiteľský,
výkonný, kontrolný), ktoré sú konštituované priamou voľbou vo vlastných volebných obvodoch.

Líniový manažment samosprávnej demokracie rešpektuje základné premisy antickej
klasickej demokracie známej pod pojmom Priama demokracia. Občan má právo
podieľať sa na verejnej moci priamo alebo prostredníctvom priamo navrhovaného,
voleného alebo odvolateľného zástupcu.

Líniový manažment demokratickej samosprávy zabezpečuje na všetkých úrovniach
verejnej moci operatívnu kontinuitu, funkčnosť a efektívnosť, zabraňuje zneužívaniu
verejnej moci a hlavne v maximálnej miere obmedzuje korupciu a klientelizmus.

V súčasnosti sú volení zástupcovia verejnej moci priamou voľbou vo vlastných
obvodoch len zástupca výkonného orgánu samosprávy (starosta – primátor, župan)
a štátny reprezentatívny orgán (prezident).

Poslanci samosprávy a parlamentu EÚ sú volení priamo viacerí v jednom obvode, čo
je v rozpore z demokratickými princípmi a samotnou logikou. Zodpovedajú sa 
všetkým a nikomu konkrétnemu, nenesú osobnú zodpovednosť za svoj obvod, sú
nekontrolovateľní a neodvolateľní.

Celá verejná moc na úrovni štátu(zastupiteľská, výkonná a kontrolná) je volená
prostredníctvom inštitútu - politickej strany bez osobnej zodpovednosti, v rámci
jedného volebného obvodu (štát). Reprezentanti úspešných politických strán po
voľbách z dôvodu získania verejnej moci vytvoria na základe koaličnej zmluvy
spoločný inštitút – koaličnú radu, ktorá počas celého volebného obdobia kumuluje –
centralizuje legislatívnu, výkonnú a kontrolnú moc, čím sú  porušované základné
princípy demokracie o deľbe verejnej moci.
Tento systém už vo svojej legislatívnej podobe je v rozpore s Ústavou SR, nie je
demokratický ale partokratický. V spoločnosti spôsobuje dlhodobo pravidelne sa
opakujúce krízy a neustále zvyšovanie sociálnej nespravodlivosti.

Ústava SR, prvá hlava, prvý oddiel Základné ustanovenia Čl.2 odst./1 garantuje
všetkým občanom že:
Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich
volených zástupcov alebo priamo."

 


Líniový manažment samosprávnej demokracie.


Miestna samospráva
Zastupiteľský orgán; Poslanec, samostatný obvod
- Obec, mesto si stanoví počet poslaneckých obvodov, minimum 3
- Poslanecký obvod má od 100 do 1000 občanov
- V každom obvode si voliči konkrétnym návrhom zvolia svojho zástupcu - poslanca
- Zástupca s najväčším počtom hlasov sa stáva poslancom za daný obvod
- Poslanec je v danom obvode odvolateľný petíciou s väčším počtom hlasov ako získal vo voľbách
Výkonný orgán; Starosta – primátor, volebný obvod obec, mesto
- Voliči konkrétnym návrhom si zvolia svojho  starostu
- Starostom sa stáva kandidát s najväčším počtom hlasov získaných vo voľbách
- Starosta je odvolateľný petíciou s väčším počtom hlasov ako získal vo voľbách
- Zástupcom starostu sa stáva poslanec s najväčším počtom hlasov
Kontrolný orgán; Kontrolór obce, mesta, sa stáva nasledujúci kandidát na starostu podľa poradia
počtu získaných klasov vo voľbách

Regionálna samospráva
Zastupiteľský orgán; Regionálne zastupiteľstvo je zložené zo starostov a primátorov
- Hodnota (body) ich hlasu zodpovedá počtu voličov v obci, meste
Výkonný orgán; Predseda VUC – župan, volebný obvod VUC
- Županom sa stáva zástupca s najväčším počtom hlasov získaných vo voľbách
- Župan je odvolateľný petíciou s väčším počtom hlasov ako získal vo voľbách
- Zástupcom župana sa stáva poslanec – starosta, ktorý bol zvolený najväčším počtom hlasov
Kontrolný orgán;  Kontrolórom VUC - sa stáva nasledujúci kandidát na župana podľa poradia počtu
získaných klasov vo voľbách

Štátna samospráva SR

Zastupiteľský a legislatívny  orgán; II. komora parlamentu, 78 poslancov priamo volených vo volebnom
obvode - okres,
- Poslancom sa stáva kandidát s najväčším počtom hlasov získaných vo voľbách
- Poslanec je odvolateľný petíciou s väčším počtom hlasov ako získal vo voľbách
- Predsedom II. komory sa stáva zástupca s najväčším počtom hlasov
- Podpredsedom II. komory sa stáva zástupca s druhým najväčším počtom hlasov
- Predsedov a členov výborov si volia poslanci z pomedzi seba
Výkonný a legislatívny orgán; I. komora parlamentu(50členov)
- Volebným obvodom je štát, kandidátky zostavujú politické strany
- Volič volí jedného zástupcu na kandidátke politickej strany
- Počet poslancov politických strán je daný pomerným podielom hlasov vo voľbách.
- Poradie poslancov jednotlivých politických strán je dané poradím počtu  získaných hlasov
- Náhradníkmi sa stávajú ďalší v poradí na jednotlivých kandidátkach politických strán
- Poslanec je odvolateľný uznesením najvyššieho orgánu materskej strany
- Predsedu vlády určuje a vládu zostavuje strana ktorá má v parlamente najviac zástupcov
Kontrolný orgán; Zástupcovia opozičných strán v parlamente
Reprezentatívny a legislatívny orgán; Prezident SR
- Kandidáta navrhujú politické strany, SNR a občania petíciou
- Priama voľba z pomedzi zaregistrovaných kandidátov


Samospráva EÚ
Zastupiteľský orgán; Európsky parlament – 13 zástupcov zo SR
- Poslancami sa stávajú župani za príslušný VUC
- Pridelený počet poslancov sa doplní kandidátmi na županov, v poradí podľa počtu získaných hlasov
vo voľbách v rámci štátu
Výkonný orgán; Európska komisia, kandidátov na komisárov navrhuje I. komora parlamentu
a schvaľuje II. komora parlamentu
Kontrolný orgán; Zložená zo zástupcov hlavy štátov alebo vlád


1

 

 

Add your comment

Your name:
Názov:
Comment:

English French German Polish Russian Spanish Slovak Hungarian

Anketa

Čo sa Vám na priamej demokracii páči najviac?
 

Posledné komentáre